การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-Service

ระบบค้นหาข้อมูลโรงแรม

ระบบค้นหาข้อมูลโรงแรม

 

ระบบค้นหาข้อมูลสถานบริการ

ระบบค้นหาข้อมูลสถานบริการ

 

ระบบค้นหาข้อมูลสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

ระบบค้นหาข้อมูลสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

 

ระบบส่งแบบ ร.ร.4 ผ่านอินเทอร์เน็ต (สำหรับผู้ประกอบการ)

ระบบส่งแบบ ร.ร.4 ผ่านอินเทอร์เน็ต

 

ระบบส่งข้อมูลบัญชีทรัพย์จำนำขาดส่งฯ และบัญชีงบเดือน (สำหรับผู้ประกอบการ)

ระบบส่งข้อมูลบัญชีทรัพย์จำนำขาดส่งฯ และบัญชีงบเดือน

 

ระบบสั่งหรือนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืน

ระบบสั่งหรือนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืน

 

ระบบสั่งหรือนำเข้าดอกไม้เพลิง

ระบบสั่งหรือนำเข้าดอกไม้เพลิง

 

โปรแกรมการจำหน่ายอาวุธปืนตามใบ ป.3

โปรแกรมการจำหน่ายอาวุธปืนตามใบ ป.3

 

ระบบตรวจสอบ ชื่อ - สกุล สำนักบริหารการทะเบียน

ระบบตรวจสอบ ชื่อ - สกุล

 

Application Dopa Help

Dopa Help

 

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

 

ศูนย์ข้อมูลอำเภอ Amphoe.com

ศูนย์ข้อมูลอำเภอ

 

We recommend using our site with : Firefox 31 and higher
Copyright Department of Provincial Administration, Thailand,2019. All Rights Reserved.
w3c ipv6 thaiwebaccessibility
Top