การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รายงานผลการสำรวจความพึง พอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของกรมการปกครอง

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

We recommend using our site with : Firefox 31 and higher
Copyright Department of Provincial Administration, Thailand,2019. All Rights Reserved.
w3c ipv6 thaiwebaccessibility
Top