การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน

1. แบบแจ้งข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หรือแสดงความคิดเห็น

2. ช่องทางสอบถามข้อสงสัย

 

รูปภาพ

We recommend using our site with : Firefox 31 and higher
CopyCopyright Department of Provincial Administration, Thailand,2019. All Rights Reserved.
w3c ipv6 thaiwebaccessibility
Top